Rock factory

Music and Lyrics Yury Bogatenkov
Producer Roman Gribanov
Director Michael Veksel
Cast: Alexandr Samoylenko, Yury Bogatenkov, Andy Grimberg, Igor Kayumov, Garry Ananasov, Yury Knyazev, Michael Adimov, boys choir conducted by Vladimir Osherov
Production: Michael Veksel, Evgeniya Akimchenkova, Dima Maly, Slava Motov, Teymur Halikov